در این قسمت در مورد آزمون سنجش 29 فروردین و برنامه سه هفته آتی صحبت شد و جناب آقای دکتر میرنژاد در مورد شناخت ویروس کرونا مطالب ارزنده ای بیان فرمودند.