حدود ۶ سوال از آزمون گزینه دو ۵ اردیبهشت ۹۸ پایه دوازدهم را در این ویدیو حل کردیم. سرفصل آزمون به مرور پایه دهم و پیش۱ می‌پرداخت. همه‌ی سوالات محاسباتی هستند . یجز یکی که در مورد اسید و بازهاست!